Podmínky pro tábory

Podmínkou účasti na táboře je v termínu vyplnění a odeslání přihlášky, evidenčního listu, souhlasu GDPR a úhrada poplatku. Také odevzdání čestného prohlášení v den konání tábora před jeho zahájením.

Kontakt na lektora tábora obdržíte před táborem e-mailem spolu s dalšími informacemi. 

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem.

V průběhu tábora je dítě zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel, zažívací problémy).

V případě výskytu onemocnění je rodič ihned informován a rodič zajistí okamžité vyzvednutí.

V případě neúčasti na táboře se peníze nevrací. V případě zrušení tábora způsobené na straně pořadatele nebo epidemiologickou situací se vrátí částka bez již investovaných výdajů za pomůcky a odměny (v maximální výši 500,-Kč).

Rodič zajistí předání dítěte osobně zaměstnanci DC Dráček. Dítě bude předáno pouze osobě uvedené v Evidenčním listu. Dítě se vyzvedává u dveří konání tábora. Lektorka kontroluje přítomnost oprávněné vyzvedávající osoby. Pokud dítě bude přicházet nebo odcházet samo domů, je nutno předem nahlásit.

V případě pozdního vyzvednutí dítěte z tábora je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu tábora nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení účasti dítěte na táboře. Tomuto kroku předchází upozornění vedoucí DC Dráček, která o tom rozhoduje.